Rec Comtal

Barcelona 2016

nova construcció
urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
nova construcció
urbantizació exterior

RECUPERACIÓ DEL REC COMTAL DEL BARRI DE VALLBONA FINS A TRINITAT VELLA
L’estudi, redactat per a l’Ajuntament de Barcelona, neix com a part d’un projecte general de rehabilitació del Rec Comtal que
recupera el traçat d’una de les estructures hidràuliques més importants de la ciutat de Barcelona, per mitjà d’un conjunt
d’intervencions a l’espai públic que l’acompanya.
El tram objecte del projecte està situat al districte de Nou Barris i comprès entre els barris de Vallbona i de Trinitat Vella.
Aquest tram del Rec, situat a les afores de la ciutat, presenta unes característiques singulars que el diferencia clarament
d’altres trams més urbans. El fet principal és que ha mantingut la seva funció original com a canal de reg contenint encara
aigua en superfície provinent de l’aqüífer i conservant elements originals del paisatge que envoltava el Rec Comtal.
L’estratègia de recuperació té una sèrie d’objectius: promoure el Rec com a memòria viva de Barcelona, recuperant els
elements de patrimoni relacionats amb ell, potenciar la presència d’aigua recuperant el Rec com a ecosistema, i finalment
reforçar el Rec com a dinamitzador social.

 

REC COM A DINAMITZADOR URBÀ I SOCIAL
El nou Camí públic al llarg del recorregut del Rec recupera la continuïtat i comunicació entre els barris de Trinitat i Vallbona
que fins avui en dia resulten completament desconnectats i tallats pels conductes infraestructurals, aportant per tant un
important valor afegit en quant la regeneració urbana . Alhora, el projecte planteja potenciar els creuaments amb els eixos
transversals, tant a escala urbana com a escala metropolitana, com el Torrent Tapioles, la Ronda Verda, eixos cívics de barris
o rutes patrimonials, que permeten ampliar l’àrea d’actuació, recomponent una zona encaixada i fracturada de la ciutat.

 

REGENERACIÓ D’ESPAI PÚBLIC I PAISATGE DEL REC – L’ECOTÒ COM A COIXÍ DINÀMIC
L’estratègia consisteix en potenciar la presència d’aigua i expandir el reg al llarg del Rec Comtal, recuperant el concepte de
Rec com a paisatge natural i ecosistema. Es proposa la creació d’una franja ecològica al voltant del Rec que incorpora els
horts existents, les zones abandonades i les plantacions de nova creació generant un corredor verd que connectarà els
diferents hàbitats a escala metropolitana.

 

EL REC COMTAL – INFRAESTRUCTURA “ACTIVA” I ELEMENT PATRIMONIAL “VIU”
El projecte del Rec Comtal en el tram de Vallbona a Trinitat Vella, és una oportunitat única per recuperar un peça clau en la
historia de la ciutat de Barcelona. Les estratègies d’actuació reforcen el lligam amb el teixit urbà com a una seqüencia de
recorreguts i espais públics, recuperen la funció de l’aigua des d’un concepte agrícola i paisatgístic més ampli generant un
corredor ecològic que millora la continuïtat dels diferents habitats naturals, i finalment, construeixen un nou vincle social i
identitari amb els barris del voltant. El Rec esdevé un element patrimonial “viu” que recupera el vincle amb l’entorn urbà i el
territori, i també s’assegura la seva preservació com a element que formi part del futur de la ciutat.

CO-AUTORS
V. Kokudev, M. Ruiz de Clavijo, A. Lupiáñez

LOCALITZACIÓ
Barri de Vallbona | Trinitat Vella

DATES
2016 Redacció Estudi Previ Ajuntament de Barcelona