Barri del Rec

Igualada 2017

urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
nova construcció
urbantizació exterior
urbantizació exterior

PLA ESTRATÈGIC EN MATÈRIA D’ESPAI PÚBLIC I PAISATGE URBÀ PER AL BARRI DEL REC D’IGUALADA
El pla estratègic s’engloba en un procés participatiu impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i té com a objectiu decidir el futur
del barri de les adoberies d’Igualada, “barri del Rec”, un àmbit amb un gran valor patrimonial i paisatgístic, i futur nucli de
transformació de la ciutat.
La proposta es basa en la idea del “paisatge dinàmic” com una estratègia global pels espais no edificats vinculant l’espai
públic i urbà als cicles naturals, productius i als processos urbans per a definir un projecte comú a llarg termini.
. Proposem la rehabilitació de l’espai públic com la base d’un nou barri més obert i accessible a tothom, obrint Igualada cap al
riu i generant una nova relació entre ciutat i paisatge.
Apostem per un projecte global que augmenti la percepció de la identitat regional del paisatge i vinculem sistemes a múltiples
escales per a regenerar l’estructura ecosistèmica d’un futur barri del Rec més sostenible.

 

EL CICLE DE L’AIGUA – ARAGALLS – XARXA D’ESPAIS URBANS PERMEABLES
El paisatge dinàmic del barri del Rec es compondrà per tres sistemes d’espai públic complementaris.
En primer lloc, reaprofitem els aragalls per a definir una xarxa urbana vinculada al cicle de l’aigua i a la gestió conscient dels
recursos hídrics. Proposem una nova xarxa d’espais urbans permeables. Els aragalls, places i espais urbans d’oportunitat
esdevindran una estructura de recaptació, drenatge, conducció i emmagatzematge d’aigua pluvial i freàtica. Es tracta també
d’una xarxa d’espais urbans que augmenten la permeabilitat del barri envers la natura, desdibuixant amb el pas del temps el
límit entre el Rec i l’entorn natural.

 

PARC AGROECOLÒGIC DEL REC – EIX PÚBLIC VINCULAT A L’ENTORN NATURAL
En segon lloc, proposem un nou eix públic que marca el creixement de la ciutat cap al riu i reforçarà la comunicació amb les
vies lentes a escala territorial. Un eix que al seu pas pel barri es materialitzarà en el Parc del Rec, un espai verd lúdic que
aproparà el casc antic a l’entorn natural i s’estructurarà al llarg d’un passeig al costat de l’històric canal.
Apostem per la reactivació de l’ús productiu “real” del Rec que gràcies al subministrament amb aigua recaptada des de la
“xarxa urbana d’espais permeables” esdevindrà la base d’un nou cicle productiu lligat a l’agricultura ecològica que ocuparà els
terrenys de les antigues hortes del riu Anoia.
El nou Parc del Rec reforçarà la relació quotidiana dels igualadins amb l’entorn del riu i permetrà visualitzar els processos
productius lligats a l’aprofitament de l‘aigua recuperant l’origen del barri del Rec i mostrant-se com un espai etnogràfic viu.

 

ACTIVACIÓ URBANA – ELS BUITS
Finalment, la proposta s’introdueix dins del barri per a colonitzar els espais buits i en desús amb la intenció d’integrar a la
ciutat espais amb un gran interès i potencial de cara a la futura redefinició del barri del Rec.
Es detecten diferents estructures latents de buits a l’interior del barri que ens permetran fixar lògiques diferents lligades en
cada cas a un model de gestió col·lectiu basat en la implicació de les associacions de veïns com a actors i promotors de la
transformació del barri.
Transformem els buits en desús en “nodes d’activació urbana” mitjançant propostes d’espais flexibles i reversibles, la
renaturalització del sòl i l’aposta per l’ús de mobiliari mòbil reciclat com a estratègia d’ocupació temporal i cíclica.
Proposem reconnectar i senyalitzar aquests nodes com a elements en xarxa reforçant la seva connexió amb els equipaments
existents i el barri, permetent la visualització dels processos productius de les fàbriques en ús com a element d’identitat del
barri.

 

El “paisatge dinàmic” del barri del Rec es definirà, per tant, com una estratègia conjunta vinculant l’espai públic i urbà als
cicles naturals, productius i als processos urbans per tal de definir un projecte comú a llarg termini.

CO-AUTORS
V. Kokudev, M. Ruiz de Clavijo, A. Lupiáñez

LOCALITZACIÓ
Barri del Rec.
Igualada. Anoia. Barcelona.

DATES
2017 Primer Premi Concurs “Repensant el barri del Rec” Ajuntament d’Igualada