urbantizació exterior
urbantizació exterior
nova construcció
urbantizació exterior

41 habitatges, locals comercials i aparcament

Es tracta del projecte de nova construcció d’un edifici plurifamiliar amb 41 habitatges, dos locals comercials i aparcament
soterrat.
Es projecta un edifici alineat a vial, entre mitgeres, format per dos volums diferenciats de diferents alçades.
La coberta de l’edifici està resolta amb coberta inclinada a dues aigües.
L’aparcament es situa a planta soterrani, ocupant tota la superfície de la parcel·la i amb accés rodat des de la carretera de
Barcelona. L’aparcament disposa de 52 places.

 

HABITATGES AMB ESPAIS EXTERIORS DE QUALITAT

L’interior de la parcel·la es destina a pati d’ús exclusiu dels habitatges de planta baixa.
Per a la distribució dels habitatges s’ha tingut en compte les particularitats del solar, la normativa urbanística i l’orientació
dels espais lliures exteriors. L’aprofitament de l’espai sotacoberta permet l’ampliació dels habitatges de l’última planta, i
foradant el pla de coberta es creen unes terrasses d’ús privat per a l’habitatge.

COL·LABORADORS
Estructures: Nolac Enginyers SA
Instal·lacions: PGI ENGINEERING

FOTOGRAFIA
Adrià Goula

LOCALITZACIÓ
Carretera de Barcelona 159-163 | carrer de Pere Sanfeliu 26-32
Barberà del Vallès, Vallès Occidental. Barcelona.

DATES
Setembre 2022  Final d’obra