36entrePATIS

Terrassa 2020

urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior
urbantizació exterior

TRANSICIÓ ENTRE EL NOU VAPOR CORTÉS I LA CIUTAT EXISTENT CARÀCTER CÍVIC I PASSATGE VERD
El nou àmbit Vapor Cortés reforça la continuïtat i relació amb la trama urbana existent, així com les circulacions internes del
barri proposant espais lliures i nous eixos cívics connectats, permeables i amb prioritat per als vianants on és còmode
passejar.
El nostre edifici esdevé un nou volum de transició entre la ciutat existent i el nou barri, consituint el límit i adaptant-se a
l’escala de l’entorn.

 

INTEGRACIÓ AL PAISATGE URBÀ: HISTÒRIA TÈXTIL
El nou edifici s’integra a la identitat del conjunt industrial, característic de la història tèxtil de Terrassa, adoptant
una volumetria compacta, amb una disposició ordenada i regular de les obertures i amb elements exteriors
continguts.
La pell de l’edifici adopta com a material principal el maó ceràmic vist que emfatitza aquesta idea i
són els forats de la façana els que apropen l’escala urbana a l’escala de l’habitatge.

 

FILTRES BIOCLIMÀTICS: LA GALERIA-TERRASSA I ELS PATIS INTERIORS
QUALITAT ESPAIAL
La galeria-terrassa i els patis interiors esdevenen filtres bioclimàtics pel control tèrmic de l’habitatge.
Les zones comunitàries, pel seu contacte amb els patis, esdevenen espais de qualitat i de relació, ventilats
i il·luminats naturalment.
Cada habitatge disposa d’un àmbit d’accés, un espai intermedi exterior de filtre i
transició entre l’espai comunitari i el privat, que permet diferents usos.

 

VENTILACIÓ NATURAL CREUADA, ASSOLELLAMENT I IL·LUMINACIÓ NATURAL
Els patis interiors bioclimàtics ofereixen, una gran qualitat espaial als habitatges donant profunditat visual,
juntament amb les galeria- terrassa, ventilació creuada, il·luminació natural i filtre visual i d’accés amb els
espais comunitaris.

PREMIS
Segon Premi Concurs Incasòl

IMATGES
Maria Arau

LOCALITZACIÓ
Carrer Pi i Maragall, 219-223.
Terrassa. Vallès Occidental. Barcelona.

DATES
2020 Segon Premi Concurs